Osmancık (2020)

Osmanc k Osmanl n n s rr nedir sorusunun cevab n arayan yazar n Osmanl kurulu d neminin dinamiklerini ve felsefesini bug nk dille in a etti i romand r Duvarlar s sleyen Ey Osmanc k be sin Bundan sonra fke bize
 • Title: Osmancık
 • Author: Tarık Buğra
 • ISBN: 9789754370799
 • Page: 144
 • Format: Paperback
 • Osmancık
  Osmanl n n s rr nedir sorusunun cevab n arayan yazar n Osmanl kurulu d neminin dinamiklerini ve felsefesini bug nk dille in a etti i romand r Duvarlar s sleyen Ey Osmanc k be sin Bundan sonra fke bize, uysall k sana g ceniklik bize, g n l alma sana su lama bizde, katlanma sende bundan b yle, yan lg bize, ho g rmek sana aciz bize, yard m sana ge imsizl Osmanl n n s rr nedir sorusunun cevab n arayan yazar n Osmanl kurulu d neminin dinamiklerini ve felsefesini bug nk dille in a etti i romand r Duvarlar s sleyen Ey Osmanc k be sin Bundan sonra fke bize, uysall k sana g ceniklik bize, g n l alma sana su lama bizde, katlanma sende bundan b yle, yan lg bize, ho g rmek sana aciz bize, yard m sana ge imsizlikler, uyu mazl klar, anla mazl klar, at malar bize, adalet sana k t g z bize, om a z bize, haks z yorum bize, ba lama sana Ey Osmanc k bundan b yle, b lmek bize, b t nlemek sana engenlik bize, gayret sana uyu ukluk bize, rahat bize, uyarmak evklendirmek, gayretlendirmek sana gibi s zler bu kitab n eseridir.
  • [MOBI] ↠ Osmancık | By ☆ Tarık Buğra
   144 Tarık Buğra
  • thumbnail Title: [MOBI] ↠ Osmancık | By ☆ Tarık Buğra
   Posted by:Tarık Buğra
   Published :2020-03-05T10:57:21+00:00

  One Reply to “Osmancık”

  1. Ah ya Bu kitap ok g zeldi ok duygulu, naif, yer yer g l mseten bazen de zen Tarihi roman okumu lu um vard r ama bu, ok farkl bi yerde olacakTar k Bu ra tarihi ki ilere karakteristik zellik giydirmek konusunda ger ekten ok usta, bu kadar duygu y kl ve manalar i ermesinin ana sebeplerinden biri ok g zel de anlat m vard Pek fazla denecek ey yok Birazc k tarih okuyabilecek herkese tavsiye ederim Pi man olunmayaca ndan eminim.

  2. Tar k Bu ra n n K k A a s n uzunca bir s re nce okumu tum Karakterleri geli tirme ve onlara ahlaki ikilemler ya atma, sonra bu sorunlar zd rme konusunda zellikle ba ar l oldu unu d nd m hat rl yorum T pk K k A a gibi Osmanc k da bir d n m transformasyon hikayesi Bu ra da bu d n m n nominal isimsel bir kar l da var stanbullu Hoca nas l ki isel k r lmas n n ard ndan K k A a ad n al yorsa, Osmanc k da Osman Bey e ve Osman Gazi ye d n yor Bu d n m, her iki karakter i in de Siddharta vari bir kaderdi [...]

  3. Kitab okurken, Osman Bey in ald kararlar , azmi, h rs , sabr g r nce yolda lar n n sadakatine tan k olunca anlad m ki Osmanl ger ekten de sa lam temeller zerine kurulmu bir devlet ve o kadar y l devam edebilmesinin nedeni de bu Tarihe, zellikle de T rk tarihine b y k ilgi duydu um i in okurken b y k zevk ald m bir kitap oldu E er siz de tarihle ilgiliyseniz ya da tarihi kurgu okumay seviyorsan z bence Osmanc k hemen okuma listenize ekleyin Yorumun tamam i in okuyanmuggle 2

  4. ertu rul gazinin o lu osmanc k n, eyh ede bal n n y nlendirmeleri do rultusunda, benli inden s yr larak, kaderinin belirledi i yolda, dost beyliklerin de deste ini alarak olu turdu u birliklerinin ba nda, kazand birbiri ard na zaferler sonras nda, art k sonu yakla makta olan sel uklu sultan n n onay arkas ndan, osman han olu unu g zler n ne seren yazar m z, bu eseriyle tarihe yapt ok de erli katk lar yan nda, ayr ca kulland u anki halinden bir hayli farkl , kula a ok ho esintiler veren lisan ile [...]

  5. Bu kitab okuyanlar genelde be eniyor san r m sevmeyen az say da insanlardan birisiyim.Bunun sebebi de galiba tarih kitaplar n sevmiyor olmam Okul y z nden okumam gerekti.Hi bir s r kleyicili i yoktu.Hayat mda ilk defa bir kitab dev olarak d nerek okudum.Ede Bal n n s zleri san r m kitaptaki be endi im tek ey oldu.

  6. Okurken S k ld m fazla ak c olmayan dev i in okudu um bir kitapt karakterler fazla v lm ve d nem hakk nda fazla bir bilgi vermiyor

  7. bana tarihi sevdiren ilk kitapt r bunu ilk okudu umda yle bir arp lm t m ki osman bey i ok sevmi tim ve hayal g c n destekleyen ayr nt lar n bulunmas beni ok sevindirmi ti ortaokuldayken birka kez okudu umu hat rl yorum sonralar y cel akmakl n n dizi format nda ekti i kurulu ile kar la nca ok sevinmi tim osmanc k ba kad r.

  8. nan lmaz fazla betimleme vard Okuru s k yor Yani en az ndan beni cok fazla s kt Tamam baz betimlemeleri, benzetmeleri iyi olabilir ama bu kadar fazlas na tahamm l edilmiyor ok yava okunuyor.

  9. En sevdi im kitaplardan biri Osmanl Devleti nin kurulu unu anlatan bir kitap Bu kitap bir ekilde beni kendine kuvvetli bir ekilde ba lad ve bir Osmangazi hayranl ortaya kard.

  10. Harika anlat m G l Osmanl tasviri Be endi im ve tekrar tekrar okumak istedi im kitapKitap tavsiyesi istendi inde akl ma ilk gelen kitapt r ayr ca.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *