The Aziz Bey Incident (2020)

The Aziz Bey Incident The writing of Ayfer Tun is in essence urban and yet she manages to imbue her characters with a fragile humanity and an old fashioned sense of the melancholy of modern life Aziz Bey is at once the mo
 • Title: The Aziz Bey Incident
 • Author: Ayfer Tunç
 • ISBN: -
 • Page: 377
 • Format: Paperback
 • The Aziz Bey Incident
  The writing of Ayfer Tun is in essence urban, and yet she manages to imbue her characters with a fragile humanity and an old fashioned sense of the melancholy of modern life Aziz Bey is at once the most genuine and the saddest of all her heroes Here we see the life of an ordinary Turkish man, a master tambour player of local fame, whose life stretches from Istanbul to BThe writing of Ayfer Tun is in essence urban, and yet she manages to imbue her characters with a fragile humanity and an old fashioned sense of the melancholy of modern life Aziz Bey is at once the most genuine and the saddest of all her heroes Here we see the life of an ordinary Turkish man, a master tambour player of local fame, whose life stretches from Istanbul to Beirut because of his obsessive love for Maryam We witness the fading of this love with the passage of time and changing of circumstances, bringing us closer to this man than to many other modern protagonists With the soft touch of an accomplished writer, the life of this singular musician is laid bare in all its sweetness and mediocrity, until we are almost sure that we might catch a glimpse of him next time we visit the vibrant, all night bars of Istanbul See at istrosbooks products books
  • [↠ The Aziz Bey Incident || ✓ PDF Read by ✓ Ayfer Tunç]
   377 Ayfer Tunç
  • thumbnail Title: [↠ The Aziz Bey Incident || ✓ PDF Read by ✓ Ayfer Tunç]
   Posted by:Ayfer Tunç
   Published :2019-05-26T13:50:14+00:00

  One Reply to “The Aziz Bey Incident”

  1. Ama bilmiyordu ki v cudun ruha ihanet etmedi i anlar pek azd r Ne ok ister insan b y k kederlerin ard ndan l p gitmeyi de, ba aramaz ruh, ba na kara bir hale takarak g e y kselmek i in rp n r ama v cut d nyal d r yer, i er, ya ar 21 22 K sac k olmas n n aksine, olduk a yo un bir metindir Aziz Bey Hadisesi Koyu, kederli, karanl k bir atmosferin i inde, ya am sevincini kaybetmi bir adam n c mb l mekanlarda hayat na devam etmesi z tl na a r r hepimizi Tam da stteki al nt da oldu u gibi, insano lu b [...]

  2. Ayfer Tun un kalemini ok seviyorum, sayfalar su gibi ak p gidiyor O g zel tasvirlerine ra men ok duru bir anlat m var Sizi bo muyor Aziz Bey a k olmak istiyordu Hem de yle alelade bir ekilde de il Gerekirse her eyden vazge ecek kadar, mr n feda edecek kadar b y k bir a k istiyordu Nitekim buldu da b yle bir a k nce g zlerine kap ld , sonra pembe ka tlarda yaz l s zlerine Keder dolu hayat n n ilk ac s yaz ld b ylece y re ine te Aziz Bey hadisesinin oldu u geceyi okurken birden kendinizi ge mi in [...]

  3. Aziz Bey Hadisesi san yorum ki benim i in yanl bir tercih oldu Ayfer Tun un kalemiyle tan mak i in Yazar n anlat m n be endiysem de kitaptaki karakterleri sevemedim zellikle Aziz Bey Bana kal rsa Aziz Bey bencil, kendinden ba kas n d nmeyen, u ar l gurur sanan bir adamd zellikle Vuslat ile olan k s mda bundan emin oldum Kitap tamburi Aziz Bey in meyhanede etti i kavga sonras nda evinde lmesiyle ba l yor O g nden sonra hooop Aziz Bey in hikayesini dinlemeye ba l yoruz Aziz Bey a k arad n s yleyen [...]

  4. 2017 Challenge m n son kitab.Ayfer Tun un ad n Bir Maniniz Yoksa kitab n okuyan annemden duymu tum Sonra da lisedeki biyoloji retmenim Ye il Peri Gecesi ni kesinlikle okumam gerekti ini s ylemi ti Seneler sonra okudum da Fakat ondan nce Bir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlat lan K sa Tarihi ni okudum ve hayran kald m En sevdi im kad n yazarlardan biri olmas ve karakterlerini de sevmem nedeniyle b t n kitaplar n okumaya al yorum.Yazar n ustal ve dili Aziz Bey Hadisesi adl k sa kitab nda da kendisini [...]

  5. Bir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlat lan K sa Tarihi bence T rk Edebiyat n n zirve noktalar ndan birisidir O y zden yazar n di er kitaplar n merakla okumay bekliyordum Bu k sa roman bir karakterin ya ant s zerine g zel bir deneme olmu C mle kurmakta ve olaylar ba lamakta ok homojen bir ba ar s var Ayfer Tun un Bana hep Latin Amerika Edebiyat n an msat yor Yer yer Marquez i hat rlarken yer yer Cortazar hat rl yorum Ho bir karakter roman Oliver Twist, Jane Eyre, Karamazov Karde ler, Frankestein, An [...]

  6. Instagram kitap dostlar m Ayfer Tun u ok seviyor Ben de kitap ya gittim nce bir iki yk yle ba layay m dedim K rm z Azap ve Aziz Bey Hadisesi ni raftan ald m Aziz Bey le ba lad m Sat rlar su gibi akt ve g zel yk bitti hemen Ayfer Tun un yal n anlat m , duygular aktarmadaki becerisi, karakter analizleri beni ok etkiledi Aziz Bey i, ya ad klar n , mekanlar o kadar ok hissettim ki, tamam dedim art k yeni bir yazar m daha oldu Nam k Somel 22.Ocak.2015 AliNam k AyferTun AzizBeyHadisesi

  7. Turkey is so much in the news today, and yet apart from perhaps a holiday visit what do we know about this large country that spans Europe and Asia and offers us a view of a secular, democratic Muslim state Ayfer Tunc offers us Turkey s lonely and forgotten writing with an innate empathy and sense of justice, these stories are colourful glimpses into another world.

  8. Ayfer Tun un okudu um ilk kitab , pek be endim van lyi in l m roman n an msad m Aralar ndaki fark van lyi bedenine ald bir darbe y z nden y llar sonra hayat n kaybeder Aziz Bey ise y re ine ald bir darbe y z nden, ya am sevincini kaybeder.

  9. Aziz Bey Hadisesi di er hikayelere g re biraz daha uzun Hafif roman tad var Ama kitaptaki b t n hikayeler birbirinden g zel Hikayeler bir taraf yla sanki her g n olabilirmi , bir taraf yla da olmas imkans zm gibi geliyor Fantastik eler yok, ama istisnai hayatlar var.

  10. K r k ya am yk lerini ok sevdi imden mi yoksa s r kleyici kurgusundan m anlayamad m ama son zamanlarda en ok be endi im kitap

  11. Bir Deliler Evinin Yalan Yanl Anlat lm K sa Tarihi ni ok be endikten sonra Aziz Bey Hadisesi ni b y k bir merakla okudum Heyecan m ve beklentim kitab n n ne ge ti belki de Ayfer han ma haks zl k etmek istemem ama bekledi imi bulamad m.Belki de Aziz Bey bizzat kendimim, hayat mdaki insanlar n yans mas oldu u i in a r ma gitti, kabullenmek istemedim Defalarca okudu um bir b l m var kitab n, bu sat rlar i i Ayfer han ma te ekk r etmek laz m Maryam n onu sessizce ve pek de umursamadan terk etmi oldu [...]

  12. Ayfer Tun un okudu um ilk kitab yd Dilini ve tekni ini sevdim ama yk lerin kasveti ve k t sonlar yordu beni Ba ka eserlerini de okumak istiyorum, ac kl ve trajik sonlar olmayan iyi yk lerinin de olmas n umuyorum ya da diliyorum.

  13. Kitapta ona ad n da veren Aziz Bey Hadisesi dahil olmak zere 6 yk bulunuyor S rayla hepsini okumak yerine ara ara okumay tercih ettim ben Aziz Bey Hadisesi nde beni yk n n i ine eken ba ka bir ey vard sanki Okuyup sevdi im di er kitaplar n bir sentezi, dam t lm hayat ya da nostaljik bir dille anlatmak istersem e er Kalam a gidip de bir tatl huzur almak gibiydi Biraz K rk Mantolu Madonna y da an msatt Konusu itibariyle de il tabii Aziz Bey in bana hissettirdikleri y z nden.Devam benolmeden 2014 0 [...]

  14. Ayfer Tun Aziz Bey Hadisesi ger ekten ok g zel bir kitap kurgusu ve olaylar n ak c ,anla l r olmas ve s k c kuru dille yaz lmamas ger ekten ok g zel genelde bu t r hikayelerde dram ve trajedi yans t l rken s k c ve heyecans z yani bir bak ma dura an bir olay rg s vard r ama bu hikayede anlat lan olay n en sonunda anlat lmas gerekirken en ba nda anlat l p ipucu verilmesi olaylar sadece tek bir alg dan yola karak ok y nl olarak g rmek ve ke fetmek ger ekten g zeldi.Tavsiye edilebilecek ve okuyanla [...]

  15. Genel olarak polisiye gerilim kitaplar n severim Ancak arada s rada ruhumun gercek edebiyata da ihtiyac oluyor te bu kitap, o ihtiyac kars layan kitaplardand Su gibi akt Dupduru Kitap sanki s rcadand da, biraz hoyrat davransam k r lacakm gibi hissettim hep Aziz beyin hayat ac kl yd ac kl olmas na ama ben en ok Vuslat a yand m ime bir yumru gibi oturdu t kettigi hayat Geceler boyu bir cam n n nde, belki bir g n mutlu olurum diye bekleyerek gecen koca bir m r Bombo , yanl z, kupkuru bir hayat Ve a [...]

  16. Aziz Bey, mr boyunca bir talihsizlikten b r ne atlam , talihsizli e maruz kalmad zamanlarda da ya am n sundu u muammalarda kaybolmu , takdire ayan bir hrete ula m olmas na ra men h l gen li inde ya ad klar n n izini ta yan, hazin bir yk n n en hazin karakteri Bu karakterin bu kadar cana yak n olmas n n sebebi de, herkesin ya bir Aziz Bey tan mas ya da bir Aziz Bey in hikayesini duymu olmas d r.

  17. Kitab n ilk sayfalar nda kendinizi ne oldu unu bilmedi iniz fakat merak eti iniz bir hadisenin i inde buluyorsunuz Sonra Aziz Bey, ge mi iyle olu turulmu g l bir karakter olarak k yor kar n za Her sayfas i inizi burksa da, Aziz Bey in kaybolmam umuduyla kitap ak c bir hal al yor Tavsiye edece im kitaplardan biri.

  18. hemen her yk de k t olaylardan hastal kl bir zevk alan karakterlerin olmas olduk a ilgin hemen her yk n n yap sal olarak benzer olmas okurken biraz heves k rsa da konu olarak s r kleyiciler.

  19. k r lan bir camla ba layan ve k r lan bir camla biten yakla k 90 sayfa ama yo unlu u 300 sayfa etkisinde olan, ok g zel bir Ayfer Tun yk s.

  20. Kitaptaki t m yk ler tan n zerinde de yine de Ah, Aziz Bey muhterem Aziz Bey demek gerekiyor Nefis, nefis, nefis

  21. Onun m cadelesidir belki de bu kitaba i lenen Bitti ini bildi i halde devam etmek isteyen, zlenen Aziz Bey in m cadelesiBu eser Aziz Bey in hikayesi de il, do rudan o karakterin kendisidir Y kseli i, duraksay ve d d r.Kim ne derse desin Aziz Bey hayattan ok ekmi tir Dayanm t r ama t kenmi tir de bu k t zamanlarda sizin gibi birinin hayat n bilmesi de belki son vasiyetidir.

  22. Hic iyi bir oyku okuyucusu olmamama ragmen, Ayfer Tunc un hikayelerine bayildim.Hikayelerinin cok ilginc erkek ve kadin karakterler ve erkek kadin iliskileri etrafinda donuyor olmasi, hikayelerin hepsini akilda kalici ve ilginc kildi benim icin Hikayelerin hepsini cok sevdim, ozellikle de yazarin kafasindaki hikaye karakterlerinin dile gelip duygularini aktardigi hikayeyi cok yaratici buldum Ayfer Tunc un diger kitaplarini da okumak istiyorum.

  23. K r lm , so uk ve pi man bir hadisedir Aziz Bey inki Bu kitab n yazar Ayfer Tun ise bunu harika anlatmay ba arabilmi tir Aziz Bey in a ktan a ka ko mas , aile i i sorunlar , meyhanedeki ya am ve Ayfer Tun un bunu anlat ekli ne km t r zellikle dil olarak ve betimleme a s ndan ok dikkat ekici bir kitapt r Herkese tavsiye ederim.

  24. G zeldi T rkiye ap nda ve uluslararas yar malarda bir ok d le lay k olan Ayfer Tun un kaleminden kan Aziz Bey sevip de kavu amayanlardan ziyade, y r ndan ok a k olmaya a k olanlar n kaz n yemi lerin, birka g zel kelimeye aldan p her eyini riske atanlar n ve umdu u a k bulamay p h srana u rayanlar n halinden anlayan bir eser.

  25. Bo a km umutlar, hayaller u runa dal verilen maceralar ve m r boyu s ren pi manl klar kilemler ve yaralar Grilere sar lm meyhaneler, zlemin tan m ark lar Bir tambur ve ger ek bir hayat Sayg n n gidi i, ger eklerin itelendi i hal n n alt ndan k Aziz Bey Hadisesi.

  26. nsan n, Aziz Bey in, ruhunu ararken ve istediklerini yaparken ekti i ac lardan olu an ok g zel bir hikaye nsan boyun e erken a rl k daha ok basarm Belki de bu y zden Aziz bey inatla davran rd Kafas n dik tutarak o ac y hi bir zaman hissetmeyece ini sanard.

  27. Ayfer Tun bu kitab nda da en iyi kurgulanm karakter, mekan ve olaylarlardan birini kullanm Bu da hikayeye derinlik katmakta Bu da kitab n her ge en y l daha fazla ki i taraf ndan okunmas na yol a yor.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *